پنجمین نمایشگاه تخصصی لجستیک،پایانه ها،زنجیره تامین حمل و نقل هوشمند آبان 98

 پنجمین نمایشگاه تخصصی لجستیک،پایانه ها،زنجیره تامین حمل و نقل هوشمند

سالن شماره 27 غرفه 1