حضور شرکت بردار هوشمند ماشین در الکامپ 2019 در محل دائمی نمایشگاههای بین الملی تهران

حضور شرکت بردار هوشمند ماشین

در الکامپ 2019 تهران محل دائمی نمایشگاههای بین الملی تهران

 

 

  

 

 

 

 

 نمایندگی urovo                           urovo                           یوروو                نمایندگی هندهلد urovo             نمایندگی PDA یوروو