خدمات دولتی (Government Service)

سیستم خدمات دولتی مبتنی بر بارکد این امکان را فراهم می سازد تا دولت بتواند کلیه امور مربوط به پارکینگ، کنترل بلیط، بازرسی، اجرای قوانین گشت و ... را به بهترین و موثرترین روش در حداقل زمان ممکن و با صحت اطلاعات به صورت مکانیزه و با استفاده از بارکدخوان های پرتابل(موبایل کامپیوتر PDA) مدیریت کند.
سخت افزارهای موبیلتی و مبتنی بر بارکد شرکت سخت افزاری بردار هوشمند ماشین بعنوان یک مکمل در کنار نرم افزارهای موجود، فرآیند های مربوطه  را مکانیزه می کند. در این سیستم اطلاعات از طریق یک نرم افزار واسط به دستگاه بارکد خوان قابل حمل (دستگاه پرتابل یا هندهلد) انتقال می یابد.

امروزه سیستم مدیریت دولتی مبتنی بر فن آوری بارکد کلیه نیازهای مربوط به دولت را  در زمینه پارکینگ، خدمات شهری، کنترل بلیط، بازرسی، اجرای قوانین گشت و ... را مدیریت کند.

مدیریت پارکینگ (Parking Management)

کنترل بلیط (Ticket Checking)

بازرسی (Inspection)

اجرای قانون (Patrol Law Enforcement)