خدمات در محل (Field Service)

 

تحولات پرشتاب در زمينه ي فناوري اطلاعات و ارتباطات، موجب تغييرات سياسـي، اقتصـادي و اجتماعي گستردهاي شده است. افزايش دسترسي عموم مردم بـه اينترنت، سـبب شـده تـا امكـان استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي از جايگاه ويژه اي برخوردار شـود. امروزه درعرصه فعالیت های اقتصادی، رقابت بسیار فشرده است و موفقیت در آن، مستلزم نوآوری در ارائه خدمات، تولیدات و سیستم های جدیدسخت افزاری ونرم افزاری است.

از این رو در چنین شرایطی، سازمان ها باید تغییرات را در فعالیت های خود پیش بینی کنند و برای مواجه شدن با این مهم، راه حل مناسبی بیابند. یكي از مهم‌‌ترين مقولات در جامعه اطلاعاتي، مسئله خدمات الكترونيك است. خدمت الكترونيك به معناي فراهم كردن شرايطي است كه نهادها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزي و در تمام ايام هفته به شهروندان ارائه كنند.این خدمات شامل پشتیبانی آنلاین وهمچنین حضوردرمحل میباشد.

اين امر در سال‌هاي اخير به طور جدي در دستور كار دولت قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نيروهاي خود را در راه تحقق چنين شرايطي بسيج كرده‌اند و درصدد برآمده‌اند كه فرآيندهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را با كمك فناوري نوين ارتباطات و اطلاعات اصلاح كرده و از اين طريق به شيوه كارآمدتري به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند. 

در حقيقت، به كارگيري و گسترش خدمات الكترونيك غالبا در جهت انجام تغييرات در فرآيندهاي دولتي نظير تمركززدايي، بهبود كارايي و اثربخشي است.