بازدید معاونت وزیر صنایع و معادن از غرفه بردار هوشمند در پنجمین نمایشگاه بین المللی لجستیک