موبایل صنعتی (هندهلد) و راه کارهای استفاده از آن در انبارداری

هدف هر انبار شامل ورود و خروج کالا، سامان دادن، انتقالات، چیدمان، پخش و توزیع، ارزیابی عملکرد به بهترین و موثرترین روش در حداقل زمان ممکن و با صحت اطلاعات می باشد.

امروزه سیستم مدیریت انبارداری مبتنی بر فن آوری بارکد کلیه نیازهای مربوط به سازمان ها را مرتفع می سازد

 Receiving: ورود و خروج

Arrangin:سامان دادن

Transferring: انتقالات

Picking: چیدمان

Distrivuting:پخش وتوزیع

Performance Appraisal :ارزیابی عملکرد